نتوانستم ...گفتند:نخندید ، خنده بر لبانمان خشکید
گفتند:ایمان بیاورید ، سعی به باور کردیم
گفتند:نبینید ، چشمانمان را بستیم
گفتند:نگوئید ، ما نگفتیم
گفتند:نیاندیشید ، نتوانستیم نتوانستیم نتوانستیم
/ 0 نظر / 9 بازدید