نفرین

گاهی اوقات فکر میکنم،نکنه نفرینم کرده باشه ؟...

/ 2 نظر / 3 بازدید

م...

امروز 22 تیر سالمرگ دایی منه. نفرین؟ کی؟ چکار کردی مگه؟ همیشه یادت باشه هرچه خدا خواست همان می شود... پس از نفرین کسی نترس.