دل نـــوشتــــــه ها

بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...

عناوین مطالب وبلاگ "دل نـــوشتــــــه ها"

» ۱۳۸٩/٥/٥ :: یه خداحافظی ساده
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: سوال ؟!
» ۱۳۸٩/٤/٢٢ :: من و لایه هایم
» ۱۳۸٩/٤/۱٥ :: زیبایی ریشه ها ... و حس باغچه
» ۱۳۸٩/٤/۱۱ :: همه چیز یک جور دیگر است !
» ۱۳۸٩/٤/۳ :: زمینیها برایت روزی گذاشته اند،روز زمینی ات مبارک
» ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: من ، ساحل ، نگاه
» ۱۳۸٩/۳/۱٩ :: رضایت نامه
» ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: هرز نویس تنهایی
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: تبعیــــــــــدی هــا
» ۱۳۸٩/۳/۱ :: بازی های روح آدمهایی از جنس خاک
» ۱۳۸٩/٢/٦ :: کنج دنج
» ۱۳۸٩/٢/٦ :: خدایت بیامرزد ... آمین
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۸ :: ساقیا آمدن عید مبارک بادت
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: دور دست تاریخ
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٧ :: قدمتی قدیمی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: قطعه ای از روزهای قدیم ، با حس امروز
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ :: اینجا هشتمین وادی است
» ۱۳۸۸/۱۱/٩ :: حس
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: ما ز یار ، یاری جوییم
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۱ :: پیمان
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٠ :: سرزمین افسانه ها
» ۱۳۸۸/۱٠/٦ :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» ۱۳۸۸/٩/٢٠ :: آن سوی تمنا
» ۱۳۸۸/٩/۱۸ :: اینجا بهشت است !
» ۱۳۸۸/٩/۱٠ :: ببخش ...
» ۱۳۸۸/۸/۱ :: دوست داشتن از عشق برتر است
» ۱۳۸۸/٧/٢٢ :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» ۱۳۸۸/٦/۳٠ :: انسان پیچیده ، انسان هم که نه، آدم البته !
» ۱۳۸۸/٦/٢٠ :: گریه ی اشک
» ۱۳۸۸/٦/۱۸ :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» ۱۳۸۸/٦/۳ :: ۱۳۸۸/٦/۳
» ۱۳۸۸/٥/٢٠ :: تراوشات ذهنی !
» ۱۳۸۸/٥/۱٥ :: گم شدم از حضور تو
» ۱۳۸۸/٤/٢٥ :: درخت سبز کوچکم
» ۱۳۸۸/٤/٢٠ :: نفس بکش همنفس
» ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: نشونه ی پایان
» ۱۳۸۸/۱/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ :: مرگ این دلتنگی نزدیک است
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: اون موقع که ...
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٩ :: معجزه ی خاموش
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ :: من و یه قفس دنیا ...
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ :: صدای ریزش برف
» ۱۳۸٧/٩/٢۱ :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
» ۱۳۸٧/٩/٦ :: اگه میدونستیم ...
» ۱۳۸٧/۸/٢٥ :: کاش
» ۱۳۸٧/۸/۱۱ :: من موندم و خدام
» ۱۳۸٧/۸/۱ :: ؟
» ۱۳۸٧/٧/۱٤ :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: غم نامه
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: یه کم تغییر لازمه
» ۱۳۸٧/٦/۳٠ :: یا علی
» ۱۳۸٧/٦/٩ :: واقعیت تلخ
» ۱۳۸٧/٥/٢۸ :: اعترافنامه
» ۱۳۸٧/٥/٢٢ :: چرا ؟!
» ۱۳۸٧/٥/۱۸ :: من و یه قفس دنیا ...
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: نفرین
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» ۱۳۸٧/۳/۱۳ :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» ۱۳۸٧/٢/۱٦ :: تشکر !
» ۱۳۸٧/۱/٢۳ :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
» ۱۳۸٦/۱٢/٧ :: دل هیشکی مث من غربت اینجا رو نداره .... :
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۱ :: بدون عنوان
» ۱۳۸٦/٧/٢٥ :: شعر تنهايی
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: ۱۳۸٦/٢/٥
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» ۱۳۸٥/۸/٢٥ :: ۱۳۸٥/۸/٢٥
» ۱۳۸٥/۸/۱٤ :: مديريت خلاق
» ۱۳۸٥/٧/٢٥ :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
» ۱۳۸٥/٦/٢۱ :: برای مالک ملک ويرانم...
» ۱۳۸٥/٦/۱٦ :: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٥/٤/۱٩ :: شعر زمان ما
» ۱۳۸٥/٤/۸ :: ۱۳۸٥/٤/۸
» ۱۳۸٥/۳/٢۱ :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» ۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» ۱۳۸٥/۳/۱۳ :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» ۱۳۸٥/۳/٦ :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/۳/٤ :: ۱۳۸٥/۳/٤
» ۱۳۸٥/٢/۱۸ :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» ۱۳۸٥/۱/۳٠ :: به سراغ من بيا
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» ۱۳۸٤/٧/۱۳ :: شب های تبريز
» ۱۳۸٤/٦/٢٢ :: يک شبه
» ۱۳۸٤/٦/۱٦ :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
» ۱۳۸٤/٥/٢٩ :: تمام چيزی که ما احتياج داريم....
» ۱۳۸٤/٥/۱۳ :: مژده !
» ۱۳۸٤/٤/۱٧ :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/۳/٢۱ :: تا درودی ديگر بدرود
» ۱۳۸٤/۳/۱٧ :: -رنج-
» ۱۳۸٤/۳/۱٤ :: امروز....
» ۱۳۸٤/۳/۸ :: يعنی ميشه؟
» ۱۳۸٤/۳/۱ :: سهراب سبهری در ژابن !
» ۱۳۸٤/٢/٢٧ :: دکتر شريعتی....و ما!
» ۱۳۸٤/٢/۱٩ :: ۲=۱ ؟؟؟؟!!!!!
» ۱۳۸٤/٢/۱٤ :: کوير
» ۱۳۸٤/٢/۱٠ :: عجب علمی است علم هييت عشق که چرخ هشتمش هفتم زمين است!
» ۱۳۸٤/٢/٧ :: يک خبر ؛ يک تسليت....
» ۱۳۸٤/٢/٦ :: تبريک
» ۱۳۸٤/٢/٢ :: اگر....
» ۱۳۸٤/۱/۳۱ :: تا حالا براتون بيش اومده.....؟
» ۱۳۸٤/۱/۳٠ :: 0 & 1
» ۱۳۸٤/۱/۳٠ :: حل مساله ...
» ۱۳۸٤/۱/۳٠ :: دينی و شيمی!
» ۱۳۸٤/۱/٢٩ :: اگه گفتيد چرا؟!
» ۱۳۸٤/۱/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱/٢۸
» ۱۳۸٤/۱/٢٧ :: مساله...
» ۱۳۸٤/۱/٢٦ :: ورود اقايان ممنوع!
» ۱۳۸٤/۱/٢٦ :: تشکر
» ۱۳۸٤/۱/٢٦ :: بچه دانشگاهم!
» ۱۳۸٤/۱/٢٦ :: tokyo tower
» ۱۳۸٤/۱/٢٦ :: رياضيات....تلخ يا شيرين؟
» ۱۳۸٤/۱/٢٥ :: قلم زندگي
» ۱۳۸٤/۱/٢٤ :: اولين يادداشت